Kategorie
http://www.cashowo.pl HSM niszczarka do papieru kontrola wjazdu wekta.com.pl/inteligentne-osiedle/kontrola-ruchu-kolowego/

PostHeaderIcon Praca Mooneya i Reileya

Innym ważnym przyczynkiem, jaki kierownik z przemysłu wniósł do teorii zarządzania, jest praca Henry Dennisona, przemysłowca z Massachusetts, który stosując nowe techniki zarządzania w Dennison Manufacturing Company miał możność sformułować zasady zarządzania. W książce opublikowanej w roku 1931 Dennison41 przedstawił próbę zastosowania w praktyce naukowych metod zarządzania, a szczególnie tych, które dotyczyły organizowania, oraz starał się zbadać, czy metody wypracowane przez inżynierów można zastosować również i w tej dziedzinie. Na tej zasadzie Dennison rozwinął koncepcję motywacji, przewodzenia, pracy zespołowej i przeanalizował czynniki strukturalne organizacji z punktu widzenia ich oddziaływania na osobowość. Pomimo że Dennison nie rozwinął teorii zarządzania, nacisk, jaki położył na rolę przewodzenia w zarządzaniu, nadał jego pracy poważne znaczenie.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Praca Barnarda

Publikowana w 1938 r. praca Chestera I. Barnarda 44 Funkcje kie- roumika jest jedną z książek, które miały zasadniczy wpływ na dalszy rozwój teorii zarządzania. W czasie swojej długoletniej kariery na kierowniczym stanowisku w przemyśle Barnard zauważył konieczność stworzenia uniwersalnych zasad tłumaczących kierownikowi istotę jego pracy i doskonalących go w umiejętnościach kierowniczych. Opierając się w dużym stopniu na badaniach socjologów i w pewnej mierze psychologów Barnard stworzył dzieło wyjątkowo prowokujące do myślenia. Jego traktat — jak to sam zaznaczył na wstępie — składa się właściwie z dwóch krótkich rozpraw. Pierwsza dotyczy teorii organizacji i opiera się głównie na wynikach badań socjologicznych, wychodząc z zasad współdziałania grupowego i przechodząc do zasad organizacji formalnej. Druga, obejmująca reguły funkcji kierowniczych, opiera się głównie na jego teorii organizacji i w konsekwencji kładzie duży naciśk na aspekt przewodzenia w funkcjach kierowniczych oraz na znaczenie informacji. Inną poważną zasługą Barnarda jest zbadanie procesu podejmowania decyzji ze zwróceniem szczególnej uwagi na wyszukiwanie czynników strategicznych.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon FSZKOLENIE KADR PRACOWNICZYCH

Fayol ujmował funkcję organizowania szeroko, uważając, że ,,zorganizować przedsiębiorstwo znaczy wyposażyć je w to wszystko, co jest potrzebne do jego funkcjonowania w materiały, narzędzia, fundusze i personel”. Funkcja organizacyjna kierownika polega według niego na ustaleniu między ludźmi i przedmiotami stosunków, dostosowanych do celów i środków przedsiębiorstwa, na harmonizowaniu działania w oparciu o zasadę jednoosobowego kierownictwa 25, na podawaniu jasno i dokładnie sprecyzowanych decyzji oraz na starannym doborze i szkoleniu podwładnych.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Organizacja wojskowa – kontynuacja

Później organizacje wojskowe zastosowały również inne zasady zarządzania. Do najważniejszych z nich należy zasada sztabowości. Chociaż termin „sztab generalny” był używany już w armii francuskiej w 1790 roku, a pewne funkcje sztabowe istniały w organizacjach wojskowych od wielu stuleci, nowoczesne pojęcie sztabu generalnego wywodzi się z armii pruskich XIX stulecia. Sztab taki działający pod kie-

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon OPÓŹNIENIE ROZWOJU TEORII ZARZĄDZANIA CZ. II

Innym powodem opóźnienia w rozwoju teorii zarządzania było zaabsorbowanie ekonomistów pracami nad ekonomią polityczną oraz różnymi czynnikami wpływającymi na rozwój przedsiębiorstw z pominięciem zagadnień zarządzania. Analizując przedsiębiorstwo i rozwój zasad, na których powinna się opierać jego działalność, jedni ekonomiści szli za przykładem Adama Smitha, który interesował się sposobami podniesienia stopy życiowej społeczeństwa, inni szli w ślady Ricarda, zwracającego główną uwagę na właściwy rozdział bogactwa pomiędzy czynniki produkcji, jeszcze inni wzorowali się na Alfredzie Marshallu i jego szkole, która dokonywała marginalnych analiz rynku konkurencyjnego i monopoli. Nowoczesne podejście do ekonomiki przedsiębiorstw rozwinęło się głównie w ciągu minionych dwudziestu lat. Jednak już praca Chamberlina i Joan Robinsone, która od r. 1933 wywierała wielki wpływ na rozwój teorii ekonomii, zakłada istnienie efektywnego i sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami. To zaabsorbowanie ekonomistów wyżej wymienionymi problemami nie pozwoliło im zbadać treści teoretycznej zarządzania — dziedziny mającej największe znaczenie dla prawidłowej działalności przedsiębiorstwa.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Wpływ zasad zarządzania na społeczeństwo

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że kulturę społeczeństwa dnia dzisiejszego charakteryzuje rewolucyjny rozwój nauk fizycznych i przyrodniczych, przy jednoczesnym zaniedbaniu nauk społecznych. Znaczenie tego stanu rzeczy jest olbrzymie dopóki człowiek nie nauczy się wykorzystywania potencjału ludzkiego i koordynacji działalności ludzi, dopóty wykorzystanie odkryć w dziedzinie techniki będzie niedostateczne. ,

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Zasady precyzują cele zarządzania

Nie należy przez to rozumieć, że istnieje już lub że będzie istniał w przyszłości pełny zbiór zasad, który umożliwi stworzenie formuł dla rozwiązywania wszystkich problemów zarządzania. Granice ludzkiej wiedzy muszą zostać jeszcze w dużym stopniu poszerzone, a dotychczas poszerzenie to szło raczej w kierunku sfery materialnej, a nie bardziej skomplikowanej wiedzy o stosunkach międzyludzkich. Brak postępu w poszukiwaniu fundamentalnych prawd w tej dziedzinie powinien być bodźcem do zwiększenia wysiłku w celu ich odnalezienia w niewielu dziedzinach nowoczesnej cywilizacji można osiągnąć bardziej owocne rezultaty.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon POTRZEBA SFORMUŁOWANIA ZASAD KIEROWANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Twierdzenie, że istnieje lub że można dokonać odkrycia zbioru zasad zarządzania przedsiębiorstwem byłoby teorią nie znajdującą potwierdzenia w praktyce. Wielu kierowników posługuje się frazesem, że jest to tylko teoria, ale nie praktyka. Nie jest to jednak zgodne z prawdą. Jeśli teoria składa się z reguł, które tłumaczą wzajemne powiązania i fakty i jeśli — tak jak to jest w rzeczywistości — reguły są podstawowymi prawdami tłumaczącymi pewne wydarzenia, nie może być rozbieżności pomiędzy teorią a praktyką. Teoria może być niedokładna lub też może nie mieć zastosowania w danej sytuacji, nie może jednak być słuszna i możliwa do stosowania, a jednocześnie nie sprawdzać się w praktyce.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY

Niezależnie od silnego wpływu interwencjonizmu państwowego na całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem zarządzania w przedsiębiorstwie, jeden jego aspekt ma szczególnie duże znaczenie. Jest to zbiór ustaw regulujących pracę i płacę ustalają one minimalne zarobki, maksymalny czas pracy, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i renty starcze. Inny zbiór ustaw reguluje prawa pracowników do kolektywnego działania w interesie grupy, zabezpieczając ich przed presją ze strony pracodawców w ten sposób przez popieranie organizacji robotniczych administracja państwowa znalazła się w centrum tradycyjnego konfliktu między pracodawcą a pracownikiem. Jedną z ważnych konsekwencji tych ustaw jest zmuszenie pracodawców do współdziałania w zarządzaniu przedsiębiorstwem ze związkami zawodowymi, które nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za rezultat działalności przedsiębiorstwa. lima konsekwencja, to konieczność rozstrzygania przez organa państwowe — gdy zajdzie tego potrzeba — nieporozumień pomiędzy obu stronami, co oznacza, że administracja państwowa powinna podejmować decyzje co do wysokości płac i warunków pracy.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Zarządzenie regulujące ekonomiczne decyzje przedsiębiorstw

Wyrazem coraz to bardziej rozszerzającego się interwencjonizmu państwowego jest zarządzenie regulujące ekonomiczne decyzje przedsiębiorstw. Obejmuje ono kontrolę cen, prawo prowadzenia przedsiębiorstwa, ilość i jakość świadczonych usług, środki finansowania przedsiębiorstwa, rodzaj rachunkowości w przedsiębiorstwie, kontrolę płac i inne kwestie, których rozwiązywanie do tej ‚pory leżało w gestii dyrekcji przedsiębiorstwa. Jeszcze dwadzieścia lat temu tego rodzaju kontrola obejmowała tylko przedsiębiorstwa uznane za „społecznie ważne”, np. przedsiębiorstwa transportowe i inne o charakterze użyteczności publicznej. Bezpośrednia kontrola ekonomiczna była uzasadniona wobec ich wyjątkowego znaczenia z punktu widzenia interesów ogółu społeczeństwa, ich naturalnej tendencji do monopolizacji rynku, jak też i faktu, że przedsiębiorstwa tego typu wymagały subsydiów oraz używały własności publicznej.

Read the rest of this entry »