PostHeaderIcon Jak przebiega zakładanie i prowadzenie ltd?

Założenie firmy poza granicami kraju pozwala bardzo często zyskać na kosztach prowadzenia takiej firmy. Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się zarówno na założenie firmy poza granicami kraju a jednocześnie równie często na przeniesienie firmy. Jedną z popularnych form prawnych, która jest wybierana jak firma do założenia poza granicami kraju jest firm limited, której prowadzenie ltd pozwala na uzyskanie znacznych korzyści podatkowych. Przy decydowaniu się na prowadzenie Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Zasięg interwencjonizmu państwowego

Obecnie praktyka zarządzania zależna jest od stopnia ingerencji organów administracji państwowej w politykę przedsiębiorstwa. Fakt istnienia tej ingerencji zmusił kierowników przedsiębiorstw do akceptowania udziału państwa w okreś-

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ

Tak jak uprawnienia do podejmowania decyzji są podstawą pracy kierownika, przekazywanie ich jest podstawą organizacji. Mimo że przyczyną organizowania współpracy jest dążenie do osiągnięcia celów, a ograniczony zakres zarządzania bezpośrednim powodem tworzenia dystansu organizacyjnego, organizacja nie mogłaby istnieć bez instytucji delegowania uprawnień. Grupowanie obowiązków w wydziałach przedsiębiorstwa pociąga za sobą konieczność delegowania uprawnień niezbędnych do wykonania tych obowiązków. W rzeczywistości — przekazywanie jest procesem, a uprawnienia — spoiwem organizacji.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon PROBLEM PRZYDZIELANIA CZYNNOŚCI

Trzy podstawowe zagadnienia związane są z przydziałem czynności do poszczególnych działów. Po pierwsze, należy daną czynność rozpoznać. Znaczy to, że organizator najpierw musi czynność zidentyfikować

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Pochodne działów organizowanych według klientów

Niezależni hurtownicy i detaliści łączą na ogół funkcje zbytu i produkcji, a następnie dzielą je branżowo. Czasem jednak tworzą działy zorganizowane w oparciu o potrzeby klientów. Na przykład domy towarowe prowadzą nieraz sprzedaż podobnych towarów w podziemiach i na wyższych piętrach pod kierunkiem dwu kierowników. Jest to grupowanie według klientów, gdyż zakłada się, że klienci o różnych dochodach kupują w różnych działach domu towarowego. Hurtownicy, w rodzaju dostawców maszyn i narzędzi, zaczynają organizowanie czynności kupna – zbytu od rozdzielenia ich na dwie komórki, podległe dwu wyspecjalizowanym kierownikom, z których jeden będzie czuwał nad zaspokajaniem potrzeb odbiorców przemysłowych, a drugi składów detalicznych.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Umiejętność przełożonego przekazywania planów i instrukcji

Jeżeli każdy plan, instrukcję, rozkaz lub polecenie trzeba będzie podać do wiadomości drogą osobistego kontaktu i jeżeli każda zmiana organizacyjna lub problem kadrowy będą musiały być ustnie przekazywane przez kierownika, byłby on niepotrzebnie nadmiernie obciążony. Niektórzy kierownicy używali jako łączników asystentów lub administracyjny personel sztabowy mieli oni pomóc w rozwiązywaniu różnych zagadnień w stosunkach między głównymi pracownikami wypełniającymi najbardziej odpowiedzialne zadania a przełożonym. Starannie przygotowane przez podwładnych wnioski przedkładane na piśmie i ujmujące w sposób zwięzły całość zagadnienia, mogą przyspieszyć proces podejmowania decyzji. Autorzy mieli możność zaobserwować, jak naczelni dyrektorzy rozszerzali zakres zarządzania, wymagając przedkładania podsumowanych wniosków na piśmie — nawet gdy propozycje te dotyczyły nadzwyczaj ważnych decyzji. Jeżeli wnioski są starannie rozważone i jasno sformułowane, kierownik może podjąć przemyślane decyzje w sprawach polityki postępowania w ciągu kilku minut, podczas gdy najbardziej nawet udane konferencje z podwładnymi zajęłyby mu znacznie więcej czasu.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Prawo zmiany przydziału czynności

Wytyczne łączenia są w trakcie takich sporów bardzo pomocne. Posługiwanie się nimi pozwoli pominąć względy osobiste podczas podejmowania decyzji i koncentrować uwagę na celach, które mają być osiągnięte oraz na doborze właściwych wytycznych dla ich osiągnięcia. W takich okolicznościach tylko niektóre spory o władzę będą mogły stworzyć nieco poważniejszy problem. Nie oznacza to, by emocjonalne racje pracowników miały być ignorowane, lecz ich rostrzygnięcia należy szukać we wskazówkach nie kolidujących z ‘podstawowymi regułami prawidłowego przydzielania czynności w strukturze organizacyjnej.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Pochodne działy terytorialne

Nie da się również zastosować jakiejś ogólnej reguły, z której wynikałoby, czy należy stosować podział terytorialny dla komórek w ramach wydziału. Decyzje zależą w każdym przypadku od danych warunków. Byłoby po prostu zbiegiem okoliczności, gdyby zarówno działalność produkcyjna jak i zbyt odniosły czyste korzyści z podziału na zasadzie terytorialnej w każdym oddziale na tym samym szczeblu. Z dotychczasowych rozważań nie wynika również, że wszystkie pochodne działy produkcyjne powinny być podzielone na zasadzie terytorialnej. Zagadnienie to rozpatrzymy później.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Zasada jednoosobowego kierownictwa

Zasada jednoosobowego kierownictwa, zawierająca w sobie pojęcie spoistości obowiązków, w praktyce ułatwia wyjaśnianie i skuteczne działanie hierarchii uprawnień i odpowiedzialności. Prezes na ogół nie dzieli działalności zbytu między działy: personalny, sprzedaży, produkcji, kontaktów z władzami, finansów i rachunkowości nie obarczając nikogo odpowiedzialnością za całokształt działania. Ponieważ sprawy sprzedaży stanowią zwartą całość, zleca je kierownikowi działu zbytu. Nie jest również pożądane, aby kilku kierowników zlecało obowiązki jednemu pracownikowi, gdyż byłby on wówczas odpowiedzialny wobec każdego z nich. .

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Praktyka pobudzania współzawodnictwa

Wyłączne nastawienie się na rynek krajowy jest nadal powszechną praktyką przedsiębiorstw handlowych. Oczywiście odpowiada się na korespondencję napływającą z zagranicy i załatwia się zamówienia. Gdy ilość spraw zagranicznych wzrasta, wówczas sprawy te powierza się specjalnemu urzędnikowi nie jest on jednak pracownikiem całkowicie samodzielnym w przedsiębiorstwie, nie ma bowiem wpływu na kierow- nika zbytu, na specjalistę od opakowań, czy na zwiększenie swego budżetu. Jeśli jednak nastąpi jakaś zmiana w sytuacji ogólnej, eksport może stać się dla przedsiębiorstwa sprawą pierwszorzędnej wagi. Ze względu na wielkie znaczenie sprzedaży eksportowej można podjąć decyzję zlecenia jej osobnemu kierownikowi, zwiększenia mu budżetu i spowodować, aby działy produkcji i spedycji liczyły się z nim. Inaczej mówiąc, stawia się go organizacyjnie na równi z kierownikiem działu zbytu krajowego i można oczekiwać, że będzie z nim współzawodniczył przyczyniając się tym do efektywnej pracy całego przedsiębiorstwa.

Read the rest of this entry »