Kategorie
sprzedamkosztyvat kontrola wjazdu wekta.com.pl/inteligentne-osiedle/kontrola-ruchu-kolowego/

PostHeaderIcon Biuro księgowe a odpowiedzialność karna- rachunkowość Kraków

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zawsze decydują się na zatrudnienie księgowej na etacie. Wtedy księgowość jest prowadzona przez biuro księgowe Kraków. Rzecz jasna przedsiębiorcy mają nadzieje, że księgowość prowadzona przez zewnętrzne podmioty będzie rzetelna i wolna od błędów. Nie zmienia to jednak pewnego faktu. To przedsiębiorca odpowiada swoim majątkiem przed Urzędem Skarbowym za nieprawidłowo rozliczone faktury i deklaracje podatkowe. Dokładnie jest to uregulowane przez Ordynację Podatkową. Art. 26 omawianej ustawy jasno i wyraźnie podkreśla, że to płatnik odpowiada przed fiskusem całym swoim majątkiem osobowym. To na płatniku ciąży odpowiedzialność prawidłowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Nie tylko swój ale wszystkich osób pracujących w przedsiębiorstwie. Rzecz jasna wysokość tych kwot ustalane jest przez biuro rachunkowe. Najczęściej przedsiębiorcy ograniczają się do wykonania przelewu. Nie weryfikują tego czy biuro dobrze obliczyło wysokość składek.

Biuro księgowe w Krakowie a odpowiedzialność płatnika

Jeśli więc stawki te zostaną naliczone w sposób nieprawidłowy, bez wpływu płatnika to tylko on w oczach Urzędu Skarbowego za taki stan rzeczy ponosi odpowiedzialność. Rzecz jasna biura rachunkowe nie są całkowicie bezkarne. Jeśli podatek został naliczony nieprawidłowo, przedsiębiorca stracił pieniądze może ubiegać się o odszkodowanie. Każde biuro rachunkowe funkcjonujące w Polsce ma obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Jeśli więc biuro księgowe Kraków źle naliczyło podatek bądź składki ZUS przedsiębiorca o zwrot straconych pieniędzy może ubiegać się na drodze sądowej. Co więcej biura rachunkowe funkcjonujące w sposób mało rzetelny mogą być nawet pociągnięte do odpowiedzialności karnej. To reguluje już jednak ustawa o rachunkowości art. 77.

Biuro Księgowe Kraków

Wcześniej przedsiębiorca ukarany przez Urząd Skarbowy musi jednak przemyśleć to czy dopełnił wszystkich formalności. Być może składki ubezpieczeniowe bądź podatek zostały naliczone przez niedostarczenie dokumentów w terminie. Wtedy wina leży po stronie przedsiębiorcy. Lepiej jednak unikać sytuacji kiedy to płatnik zostaje ukarany wysoką grzywną. Jeśli przedsiębiorca ma obiekcje co do jakości oferowanych usług nie powinien zwlekać ze zmianą usługodawcy. Należy też pamiętać, że w przeciągu tygodnia od podpisania umowy z nowym biurem należy poinformować o tym odpowiedni urząd. W razie popełnienia jakiegokolwiek błędu administracja państwowa pieniądze będzie chciała odzyskać od płatnika a nie od biura rachunkowego. Konsekwencje źle naliczone podatku mogą być bardzo dolegliwe również dla pracownika, który się tym zajmował. To już jednak nie jest w gestii przedsiębiorcy. To biuro księgowe Kraków powinno wykazać, że zatrudniony przez nich pracownik nieprawidłowo naliczył podatek bądź składki ZUS. Biuro rachunkowe działające w sposób nierzetelny nie jest więc bezkarne. Niestety droga do uzyskania odszkodowania jest długa i trudna.

PostHeaderIcon Jak przebiega zakładanie i prowadzenie ltd?

Założenie firmy poza granicami kraju pozwala bardzo często zyskać na kosztach prowadzenia takiej firmy. Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się zarówno na założenie firmy poza granicami kraju a jednocześnie równie często na przeniesienie firmy. Jedną z popularnych form prawnych, która jest wybierana jak firma do założenia poza granicami kraju jest firm limited, której prowadzenie ltd pozwala na uzyskanie znacznych korzyści podatkowych. Przy decydowaniu się na prowadzenie Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Zasięg interwencjonizmu państwowego

Obecnie praktyka zarządzania zależna jest od stopnia ingerencji organów administracji państwowej w politykę przedsiębiorstwa. Fakt istnienia tej ingerencji zmusił kierowników przedsiębiorstw do akceptowania udziału państwa w okreś-

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ

Tak jak uprawnienia do podejmowania decyzji są podstawą pracy kierownika, przekazywanie ich jest podstawą organizacji. Mimo że przyczyną organizowania współpracy jest dążenie do osiągnięcia celów, a ograniczony zakres zarządzania bezpośrednim powodem tworzenia dystansu organizacyjnego, organizacja nie mogłaby istnieć bez instytucji delegowania uprawnień. Grupowanie obowiązków w wydziałach przedsiębiorstwa pociąga za sobą konieczność delegowania uprawnień niezbędnych do wykonania tych obowiązków. W rzeczywistości — przekazywanie jest procesem, a uprawnienia — spoiwem organizacji.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon PROBLEM PRZYDZIELANIA CZYNNOŚCI

Trzy podstawowe zagadnienia związane są z przydziałem czynności do poszczególnych działów. Po pierwsze, należy daną czynność rozpoznać. Znaczy to, że organizator najpierw musi czynność zidentyfikować

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Pochodne działów organizowanych według klientów

Niezależni hurtownicy i detaliści łączą na ogół funkcje zbytu i produkcji, a następnie dzielą je branżowo. Czasem jednak tworzą działy zorganizowane w oparciu o potrzeby klientów. Na przykład domy towarowe prowadzą nieraz sprzedaż podobnych towarów w podziemiach i na wyższych piętrach pod kierunkiem dwu kierowników. Jest to grupowanie według klientów, gdyż zakłada się, że klienci o różnych dochodach kupują w różnych działach domu towarowego. Hurtownicy, w rodzaju dostawców maszyn i narzędzi, zaczynają organizowanie czynności kupna – zbytu od rozdzielenia ich na dwie komórki, podległe dwu wyspecjalizowanym kierownikom, z których jeden będzie czuwał nad zaspokajaniem potrzeb odbiorców przemysłowych, a drugi składów detalicznych.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Umiejętność przełożonego przekazywania planów i instrukcji

Jeżeli każdy plan, instrukcję, rozkaz lub polecenie trzeba będzie podać do wiadomości drogą osobistego kontaktu i jeżeli każda zmiana organizacyjna lub problem kadrowy będą musiały być ustnie przekazywane przez kierownika, byłby on niepotrzebnie nadmiernie obciążony. Niektórzy kierownicy używali jako łączników asystentów lub administracyjny personel sztabowy mieli oni pomóc w rozwiązywaniu różnych zagadnień w stosunkach między głównymi pracownikami wypełniającymi najbardziej odpowiedzialne zadania a przełożonym. Starannie przygotowane przez podwładnych wnioski przedkładane na piśmie i ujmujące w sposób zwięzły całość zagadnienia, mogą przyspieszyć proces podejmowania decyzji. Autorzy mieli możność zaobserwować, jak naczelni dyrektorzy rozszerzali zakres zarządzania, wymagając przedkładania podsumowanych wniosków na piśmie — nawet gdy propozycje te dotyczyły nadzwyczaj ważnych decyzji. Jeżeli wnioski są starannie rozważone i jasno sformułowane, kierownik może podjąć przemyślane decyzje w sprawach polityki postępowania w ciągu kilku minut, podczas gdy najbardziej nawet udane konferencje z podwładnymi zajęłyby mu znacznie więcej czasu.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Prawo zmiany przydziału czynności

Wytyczne łączenia są w trakcie takich sporów bardzo pomocne. Posługiwanie się nimi pozwoli pominąć względy osobiste podczas podejmowania decyzji i koncentrować uwagę na celach, które mają być osiągnięte oraz na doborze właściwych wytycznych dla ich osiągnięcia. W takich okolicznościach tylko niektóre spory o władzę będą mogły stworzyć nieco poważniejszy problem. Nie oznacza to, by emocjonalne racje pracowników miały być ignorowane, lecz ich rostrzygnięcia należy szukać we wskazówkach nie kolidujących z ‘podstawowymi regułami prawidłowego przydzielania czynności w strukturze organizacyjnej.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Pochodne działy terytorialne

Nie da się również zastosować jakiejś ogólnej reguły, z której wynikałoby, czy należy stosować podział terytorialny dla komórek w ramach wydziału. Decyzje zależą w każdym przypadku od danych warunków. Byłoby po prostu zbiegiem okoliczności, gdyby zarówno działalność produkcyjna jak i zbyt odniosły czyste korzyści z podziału na zasadzie terytorialnej w każdym oddziale na tym samym szczeblu. Z dotychczasowych rozważań nie wynika również, że wszystkie pochodne działy produkcyjne powinny być podzielone na zasadzie terytorialnej. Zagadnienie to rozpatrzymy później.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Zasada jednoosobowego kierownictwa

Zasada jednoosobowego kierownictwa, zawierająca w sobie pojęcie spoistości obowiązków, w praktyce ułatwia wyjaśnianie i skuteczne działanie hierarchii uprawnień i odpowiedzialności. Prezes na ogół nie dzieli działalności zbytu między działy: personalny, sprzedaży, produkcji, kontaktów z władzami, finansów i rachunkowości nie obarczając nikogo odpowiedzialnością za całokształt działania. Ponieważ sprawy sprzedaży stanowią zwartą całość, zleca je kierownikowi działu zbytu. Nie jest również pożądane, aby kilku kierowników zlecało obowiązki jednemu pracownikowi, gdyż byłby on wówczas odpowiedzialny wobec każdego z nich. .

Read the rest of this entry »