Kategorie

Badania Sears Roebuck

Interesujące badania wpływu szczebli organizacyjnych na sprawność przedsiębiorstwa przeprowadziła firma Sears, Roebuck & Co.13. Choć zarząd spółki przez dłuższy czas był przeświadczony o korzystności krótszych linii komunikowania się i organizacja tej spółki pozostawała pod wpływem poglądów Roberta E. Wooda, wieloletniego dyrektora i prezesa rady nadzorczej, nie ma jednak żadnych dowodów na to, że ta doktryna została narzucona strukturze organizacyjnej poszczególnych domów towarowych spółki, przynajmniej aż do momentu podjęcia badań nad sprawnością organizacyjną. W czasie przeprowadzania tych badań analizowano w miastach o .podobnej wielkości działanie dwu grup domów towarowych typu B (150 do 175 pracowników). W jednej z grup kierownicy zorganizowali domy towarowe z zastępcą kierownika i około 30 kierownikami branżowymi, którzy zarządzali poszczególnymi działami. W innej grupie zorganizowano domy towarowe według bardziej konwencjonalnych zasad, z dodatkowym szczeblem kierownictwa pomiędzy kierownikami całego domu a kierownikami działów. Analiza wielkości zbytu, zysku, morale i kompetencji niższego kierownictwa wykazała, że domy towarowe z „płaskim” typem struktury organizacyjnej górowały pod każdym względem nad zorganizowanymi w bardziej konwencjonalny sposób.

Rezultaty stwierdzone w domach o strukturze organizacyjnej nowego typu, która wyraźnie nie liczyła się z tradycyjnymi granicami zakresu zarządzania, przypisywano kilku czynnikom. Głównym czynnikiem wydawało się to, że kierownicy, mając wielu kierowników sobie podległych, nie mieli innego wyjścia, niż przekazanie im swych uprawnień, przez co stawiali ich w sytuacji, zmuszającej do podejmowania ważnych decyzji. Ta sytuacja nie tylko podniosła ich morale, lecz także poprawiła w istotny sposób jakość ich pracy. Zmuszeni do kierowania — uczyli się tego. Tak samo kierownik domu towarowego, wiedząc o konieczności przekazania innym dość szerokich uprawnień, starannie dobierał i szkolił swych podwładnych i uznawał za konieczne zastosowanie skutecznych metod obiektywnego kontrolowania ich pracy.

Leave a Reply