Kategorie

Archive for the ‘Biznes’ Category

PostHeaderIcon OCENA WYBORU KRYTERIÓW PODZIAŁU

Podział na działy nie jest celem samym w sobie, lecz takim zorganizowaniem działalności przedsiębiorstwa, które umożliwiałoby osiągnięcie jego zasadniczego celu. Nie jest to nawet jednoznacznie pozytywne, gdyż wydzielanie czynności według dowolnego kryterium powoduje powstanie trudnych do rozstrzygnięcia problemów koordynacji. Każda z metod ma swe dodatnie i ujemne strony. Tym samym proces wyboru poprzedzić musi rozważenie korzyści zastosowania każdej z metod na rozmaitych szczeblach struktury organizacyjnej. We wszystkich wypadkach problem koncentruje się wokół typu koordynacji jaką chce osiągnąć kierownik.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon PODZIAŁ W OPARCIU O PROCESY I URZĄDZENIA PRODUKCYJNE

Grupowanie działalności przedsiębiorstwa wedłu procesów produkcyjnych lub rodzaju wyposażenia jest często -stosowane w fabrykach, szczególnie na najniższych szczeblach organizacyjnych. Taką podstawę podziału ilustruje grupowanie czynności malarskich lub procesów elektrolitycznych oraz grupowanie w jednym miejscu dziurkarek lub automatów tokarskich do śrub. Robotnicy i materiały grupowani są w takim dziale dla wykonania poszczególnych operacji.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Kimlifikacje wymagane przy podziale funkcjonalnym

Również działabiość domów towarowych może zostać przegrupowana w taki sposób, że kierownik działu, zamiast być ograniczony do sprzedawania jednego lub niewielu pokrewnych artykułów, będzie odpowiedzialny także za zakup, udzielany kredyt, dobór personelu i inne funkcje.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon PODZIAŁ WEDŁUG KRYTERIUM BRANŻOWEGO CZ. II

Ten sposób grupowania czynności umożliwia także, choć nie wyłącznie, zastosowanie specjalnych środków trwałych. Jeżeli rozmiary produkcji jakiegoś artykułu lub grupy podobnych artykułów są dostatecznie duże, aby można było w pełni wykorzystać wyspecjalizowane urządzenia, konieczne okaże się dokonanie podziału branżowego, aby można było produkować, montować i manipulować w najkorzystniejszych warunkach.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon PODZIAŁ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NA PODSTAWIE TERYTORIALNEJ CZ. II

– 1. Błędne założenia. Jako uzasadnienie podziału terytorialnego często podawano niedostatecznie rozbudowaną sieć łączności. Przyczyna ta niegdyś była uzasadniona i w wielu częściach świata jest nadal nie bez znaczenia. Ale ogólnie rzecz biorąc komunikowanie się obecnie jest bardzo łatwe. Dzięki telefonowi, telegrafowi i telewizji można nieraz szybciej skontaktować się ze współpracownikiem oddalonym o wiele mil, niż połączyć się telefonicznie z pracownikiem sąsiedniego biura.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon PODZIAŁ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NA PODSTAWIE TERYTORIALNEJ

Podział według obszarów geograficznych jest dość często spotykaną metodą podziału organizacyjnego przedsiębiorstw terytorialnie rozproszonych. Zasada, na której ta metoda się opiera, polega na tym, że cała działalność prowadzona na danym obszarze lub terytorium powinna być zgrupowana i przydzielona jednemu kierownikowi. Na pierwszy rzut oka reguła taka wydaje się całkowicie słuszna.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon CO ZROBIĆ ABY DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ BYŁO EFEKTYWNE

Niżej podane praktyczne wskazówki pomogą osiągnąć efektywność w delegowaniu, zrozumieć istotą instytucji uprawnień i nadać jej efektywny charakter:

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon PODSTAWOWE ZASADY DELEGOWANIA UPRAWNIEŃ

Istnieją cztery podstawowe zasady, które mogą służyć kierownikom przy delegowaniu uprawnień. Jeżeli nie przestrzega się ich w praktyce świadomie i dokładnie, przekazywanie uprawnień może być nieskuteczne, organizacja może zawodzić, a proces kierowania może ulec wypaczeniu.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Gotowość do ufania podwładnym

Poważnych lub powtarzających się błędów można w dużym stopniu uniknąć przestrzegając zasady delegowania uprawnień i doskonalenia podwładnych. Cierpliwe doradzanie, zadawanie pytań, podsuwanie trafnych decyzji i staranne wyjaśnianie celów i polityki — oto metody kierownika, który chce delegować uprawnienia w sposób właściwy. Przy tym kierownik powinien unikać zastraszania złośliwą krytyką lub też nadmiernego rozwodzenia się nad błędami, gdyż może to odebrać podwładnemu inicjatywę do podejmowania decyzji.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Gotowość do tolerowania błędów podwładnych

Tam gdzie rozmiary lub złożoność przedsiębiorstwa narzucają konieczność delegowania uprawnień, kierownicy powinni sobie zdać jasno sprawę z tego — nawet gdyby ich zwierzchnicy musieli pouczać ich o tym — że do dziedziny podejmowania decyzji można zastosować prawo względnych korzyści kierowniczych tak, jak prawo o względnych korzyściach ekonomicznych stosuje się do narodów. Znane dobrze ekonomistom i nie podlegające dyskusji prawo względnych korzyści ekonomicznych stwierdza, że bogactwo kraju zwiększa się, jeżeli kraj ten eksportuje artykuły, które produkuje najtaniej, a importuje wytwarzane mniej sprawnie, mimo że te importowane mógłby produkować taniej niż jakikolwiek inny kraj. Tak samo kierownik podnosi znaczenie swego stanowiska i to z pożytkiem dla firmy, jeśli koncentruje się na zadaniach, które najbardziej przyczyniają się do realizacji jej celów, inne natomiast sprawy przekazuje podwładnym, nawet jeśli sam mógłby je załatwić sprawniej i lepiej. Jest to reguła trudna do przestrzegania w praktyce, lecz nieprzestrzeganie jej obala sam cel delegowania uprawnień.

Read the rest of this entry »