Kategorie

Gotowość do ufania podwładnym

Poważnych lub powtarzających się błędów można w dużym stopniu uniknąć przestrzegając zasady delegowania uprawnień i doskonalenia podwładnych. Cierpliwe doradzanie, zadawanie pytań, podsuwanie trafnych decyzji i staranne wyjaśnianie celów i polityki — oto metody kierownika, który chce delegować uprawnienia w sposób właściwy. Przy tym kierownik powinien unikać zastraszania złośliwą krytyką lub też nadmiernego rozwodzenia się nad błędami, gdyż może to odebrać podwładnemu inicjatywę do podejmowania decyzji.

Gotoioość do ufania podwładnym. Zezwalanie podwładnym na popełnianie błędów oznacza, że ma się do nich zaufanie. Ci, którzy przekazują część swoich uprawnień, nie mają innej alternatywy, jak tylko ufać swym podwładnym, bo skuteczność działania wymaga pełnego zaufania w stosunkach między przełożonym a podwładnym. O to jednak trudno. Przełożony może zwlekać z delegowaniem uprawnień uważając, że podwładny nie jest dostatecznie „dojrzały”, że nie potrafi „obchodzić się z ludźmi”, że jeszcze nie rozwinął „własnego sądu” lub, że nie „docenia” wszystkich faktów wpływających na sytuację.

Zdarza się, że podwładni nie są przygotowani do przyjęcia delegowanych im uprawnień. W takich przypadkach przełożony powinien odpowiednio przeszkolić (podwładnego, lub znaleźć kogoś, komu może ze spokojem powierzyć pewien zakres uprawnień. Najczęściej jednak brak zaufania do podwładnych wynika stąd, że kierownik niechętnie dzieli się swą władzą, nie wie, w jaki sposób ją przekazywać, lub nie potrafi stosować kontroli zapewniającej jej właściwe użycie.

Gotowość do ustalenia zasad kontroli i wykonywania jej. Jedną z najpoważniejszych przeszkód w skutecznym delegowaniu uprawnień, a zatem i jednym z jego warunków, jest osobista gotowość kierownika do ustalania i przestrzegania zasad kontroli w jak najszerszym znaczeniu. Ponieważ zwierzchnik nie może odstąpić swej odpowiedzialności za wykonanie zadań, nie powinien delegować uprawnień podwładnym, jeżeli nie ma sposobów upewniania się (sprzężenie zwrotne), że uprawnień używa się zgodnie z celami i planami przedsiębiorstwa czy wydziału. Jak przedstawimy w dalszych rozdziałach, opracowanie systemu skutecznej kontroli jest jedną z trudniejszych sztuk w zarządzaniu. Jest zupełnie oczywiste, że nie można ustalić systemów kontroli i wprowadzić w życie, jeżeli działalności podwładnych nie ocenia się z punktu widzenia celów, polityki i planów. Na ogół niechęć do delegowania uprawnień i brak zaufania do podwładnych wynika z niedociągnięć przełożonego w planowaniu i kontroli.

Leave a Reply