Kategorie

OCENA WYBORU KRYTERIÓW PODZIAŁU

Podział na działy nie jest celem samym w sobie, lecz takim zorganizowaniem działalności przedsiębiorstwa, które umożliwiałoby osiągnięcie jego zasadniczego celu. Nie jest to nawet jednoznacznie pozytywne, gdyż wydzielanie czynności według dowolnego kryterium powoduje powstanie trudnych do rozstrzygnięcia problemów koordynacji. Każda z metod ma swe dodatnie i ujemne strony. Tym samym proces wyboru poprzedzić musi rozważenie korzyści zastosowania każdej z metod na rozmaitych szczeblach struktury organizacyjnej. We wszystkich wypadkach problem koncentruje się wokół typu koordynacji jaką chce osiągnąć kierownik.

Podział podstawowy. Podstawowe grupowanie czynności następuje na szczeblu położonym bezpośrednio poniżej naczelnego dyrektora przedsiębiorstwa. Na tym szczeblu działają szczególnie silnie przesłanki podziału według kryterium funkcjonalnego. Ta metoda łączenia czynności jest najbardziej zgodna z podstawową działalnością przedsiębiorstwa i umożliwia koordynowanie podstawowych funkcji przedsiębiorstwa przez jedną osobę. Gdy cała działalność produkcyjna przedsiębiorstwa odbywa się pod kierunkiem jednej osoby, a zbyt pod kierunkiem innej, naczelny dyrektor może się skoncentrować na koordynacji wydziałów sztabowych i usługowych z trzema sferami funkcjonalnymi, nie angażując się równocześnie w sprawy produkcji, zbytu i finansów.

Z wielu powodów szereg przedsiębiorstw utworzyło działy podstawowe na nieco innych zasadach. Mógła wpłynąć na to specjalna presja ze strony kierownika działu produkcyjnego lub też jakiś inny szczególny powód, aby utworzyć dział sprzedaży dla pewnej grupy odbiorców kiedy indziej znów organizacja tego typu może być przejściowa aż do momentu powołania odpowiedniego kierownika funkcjonalnego. Odchylenia od ogólnej praktyki są na ogół trudne do uzasadnienia, z wyjątkiem przedsiębiorstw wytwarzających wiele produktów lub prowadzących sprzedaż czy obsługujących rozległe obszary geograficzne ale nawet i tu koordynacja linii funkcjonalnych zapewniona jest przez kierowników sztabowych. Z drugiej strony nie należy się ociągać z zastosowaniem innego kryterium grupowania, jeżeli istnieje odpowiednie uzasadnienie tego kroku.

Leave a Reply