Kategorie

PODSTAWOWE ZASADY DELEGOWANIA UPRAWNIEŃ

Istnieją cztery podstawowe zasady, które mogą służyć kierownikom przy delegowaniu uprawnień. Jeżeli nie przestrzega się ich w praktyce świadomie i dokładnie, przekazywanie uprawnień może być nieskuteczne, organizacja może zawodzić, a proces kierowania może ulec wypaczeniu.

Zasada delegowania uprawnień zgodnie z zamierzonymi wynikami. Być może najważniejszą zasadą delegowania uprawnień jest to, że powinny one być przekazywane w takim zakresie i w taki sposób, by zapewnić możliwość uzyskania oczekiwanych rezultatów 5. Bardzo wielu kierowników stara się określać zakres uprawnień delegowanych podwładnym rozważając, jaka część władzy może być delegowana innym, a jaką muszą zachować dla siebie, zamiast zastanowić się przede wszystkim, jaką pracę mają wykonać podwładni i określić następnie zakres uprawnień potrzebnych do wypełnienia przekazanych obowiązków. Inaczej kierownik nie mógłby się upewnić, czy uprawnienia jakie przekazał, są zgodne z egzekwowaną przez niego odpowiedzialnością. Trudność polega na tym, że szef ma pewne — nieokreślone lub wyraźne — wyobrażenie co do tego, jak ma wyglądać wykonanie zleconego zadania, ale nie zadaje sobie trudu stwierdzenia, czy podwładny ma niezbędne uprawnienia do wykonania tego zadania. Wynika to często z niechęci kierownika do określenia zakresu uprawnień potrzebnych dla wykonania danej pracy nie chce on dzielić się swoją władzą i w związku z tym nie precyzuje zadań w sposób jasny. Nie należy się dziwić, że w przedsiębiorstwach i innych instytucjach mówi się o „delegowaniu odpowiedzialności’’.

Leave a Reply