Kategorie
franczyza sklep spożywczy

PRZYCZYNA TWORZENIA DZIAŁÓW CZ. II

Ponadto szczeblowość organizacji komplikuje problem łączności. Przedsiębiorstwo o wielu szczeblach lub wielu równoległych wydziałach ma większą trudność w wymianie informacji dotyczących celów, planów i polityki instytucji, niż przedsiębiorstwo, w którym dyrektor ma bezpośredni kontakt ze swymi pracownikami. W miarę jak informacja przekazywana jest w dół drabiny organizacyjnej może ona ulec wypaczeniu. Podobnie, istnienie szczebli utrudnia przekazywanie informacji z „linii ognia” do przełożonych, co dla wydajnej pracy jest równie ważne jak przekazywanie informacji w kierunku przeciwnym.

Wreszcie istnienie wielu działów i szczebli komplikuje problemy kierowniczego planowania i kontroli. Może się zdarzyć, że plan, określony i pełny u szczytu struktury organizacyjnej, straci te cechy po podzieleniu go na części i opracowaniu na niższych szczeblach. Równie skomplikowana jest kontrola: nie tylko zwiększa się liczba kierowników niższych szczebli, których trzeba kontrolować, lecz złożoność planowania i trudność w komunikowaniu się sprawiają, że kontrola jest bardziej potrzebna i trudniejsza. .

Dlaczego należy tworzyć wydziały i szczebłe organizacyjne? Ze względu na koszty jakie pociąga za sobą tworzenie wydziałów a tym bardziej szczebli, oraz wynikające z tego komplikacje w zarządzaniu, musi istnieć przekonywający powód przemawiający za ich tworzeniem. Jest nim zakres zarządzania, tj. zdolność jednostki ludzkiej do efektywnego kierowania tylko pewną, ograniczoną liczbą podwładnych. Pojęcie to, nazywane często „zakresem kontroli”, dotyczy liczby podwładnych, jaką może efektywnie kierować jeden człowiek. Jak to później wykażemy, liczba ta nie jest stała, zależy bowiem od rodzaju wykonywanej pracy, jakości zarządzania i zdolności podwładnych.

Leave a Reply