Kategorie

Zasada szczebla władzy

Z połączenia zasady określenia funkcji z zasadą hierarchii powstaje zasada szczebla władzy. Według tej zasady na pewnym szczeblu organizacyjnym istnieją uprawnienia do podejmowania decyzji w zakresie działalności przedsiębiorstwa, a tylko te decyzje, których nie można podejmować na danym szczeblu organizacyjnym, powinny być przekazywane na wyższy. Innymi słowy, każdy kierownik na każdym szczeblu powinien podejmować wszelkie, jakie tylko może, decyzje w zakresie swych uprawnień. Tylko te sprawy, o których nie jest w stanie sam decydować wobec ograniczenia uprawnień, powinien przekazywać zwierzchnikowi.

Z zasady szczebla władzy wynika, że jeśli kierownik chce naprawdę delegować uprawnienia i jeżeli w ten sposób ma być częściowo zwolniony od ciężaru podejmowania decyzji, musi nie tylko upewnić się, że delegowane uprawnienia są jasno sformułowane, ale i że podwładni je rozumieją. Dobrze jest także, jeżeli unika podejmowania decyzji za podwładnych, o ile oni sami są do tego uprawnieni. W praktyce jedna z trudności polega na tym, że zwierzchnik często deleguje uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach, o których niegdyś sam decydował. Przyzwyczajony do podejmowania tych decyzji ma skłonność do praktykowania tego nadal. To jednak często przekreśla prawidłowo pomyślany system delegowania uprawnień.

Leave a Reply