Kategorie

ZASADA ZAKRESU ZARZĄDZANIA

Wiele nieporozumień dotyczących zakresu zarządzania wynikło z niezrozumienia zasady stanowiącej podstawę tego ograniczenia. Istnieje tendencja do „teoretycznego” ograniczania efektywnego zakresu zarządzania określająca liczbę podwładnych 15 od 3 do 7.

Wyrażenie tej zasady w konkretnych liczbach doprowadziło jednego z teoretyków do stwierdzenia, że zasada zakresu kontroli zarządzania już nie obowiązuje, gdyż skuteczność nadzoru naczelnego kierownika jest o wiele większa niż wynikałoby to z tej zasady16.

Pogląd ten dowodzi braku zrozumienia właściwego znaczenia zasady. Rzeczywiste jej znaczenie polega na tym, że liczba podwładnych, którymi jeden kierownik może skutecznie kierować, jest ograniczona, lecz ustalenie jej zależeć będzie od takich czynników, jak poziom kwalifikacji podwładnych, precyzja w przekazaniu uprawnień, przejrzystość planów i polityki przedsiębiorstwa, stopień stosowania obiektywnych norm, a także sprawność systemu łączności. Dopóki czynników tych nie wyjaśni się i dopóki nie określi się ich ilościowej zależności — ogólnie lub dla konkretnego przypadku — dopóty zasady tej nie da się wyrazić liczbowo. Jednakże podstawowa zasada istnieje, nie może być zastąpiona przez inną i nie jest tworem fantazji. Jest ona pożyteczna jako podstawa dająca kierownikom wytyczne do doskonalenia zarządzania za pomocą skutecznego kierowania większą liczbą podwładnych i upraszczania struktury organizacyjnej.

Leave a Reply